Kurs UEFA B dla kobiet – edycja 2023

PZPN ogłasza nabór kursu UEFA B dla kobiet.

Uczestniczki kursu nie ponoszą opłat za zajęcia programowe, nocleg oraz wyżywienie podczas sesji szkoleniowych.

WAŻNE: Uczestniczkom nie przysługuje zwrot kosztów dojazdu na zajęcia zgodne z harmonogramem.
Wniosek, złożony za pośrednictwem profilu trenerki na pzpn24@pzpn.pl powinien zawierać:
a. skan świadectwa ukończenia minimum szkoły średniej,
b. skan dyplomu ukończenia kursu trenerskiego – uprawniającego do zapisania się na dany kurs trenerski – w przypadku, gdy jest to wymagane stosownymi zapisami niniejszej uchwały,
c. skan zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego – ważne do 6 miesięcy od daty wystawienia,
d. skan oświadczenia o braku lub wszczęciu/trwaniu postępowania dyscyplinarnego za przewinienie korupcji w sporcie oraz o orzeczonych karach dyscyplinarnych, w tym w szczególności za przewinienia dyscyplinarne określone w art. 79 Regulaminu Dyscyplinarnego,
e. skan oświadczenia o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
f. skan zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań medycznych do podjęcia zajęć praktycznych na kursie trenerskim,(ważny do 1 roku od daty wystawienia dokumentu, lub do daty ważności widniejącej na dokumencie),
g. skan zaświadczenia o ukończeniu kursu pierwszej pomocy,
h. uzupełnienie aktualnego doświadczenia trenerskiego na PZPN24,
i. skan zaświadczenia ukończenia kursu online safegaurding children (. kurs dostępny pod adresem https://uefa-safeguarding.eu//

Osoba ubiegająca się o przyjęcie na dany kurs składa za pośrednictwem systemu informatycznego PZPN24 wniosek oraz załączniki, zawierające określony zestaw danych osobowych zbieranych przez Administratora.

Wskazany został on w pkt.1 i 2 niniejszego paragrafu. Aplikujący na kurs wyraża stosowne zgody oraz akceptuje obowiązek informacyjny Art.13 RODO.

Zawarte we wniosku oraz załącznikach dane osobowe szczególnych kategorii oraz dane dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych przetwarzane są na podstawie przepisów szczególnych tj. Ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r. oraz Art. 9 ust. 2 lit. a) i b), oraz Art. 10 w związku z Art. 6 ust. 1 RODO.

KANDYDATKĄ NA KURS może zostać osoba która:

  1. posiada ważną licencję UEFA FUTSAL B, UEFA C lub GRASSROOTS C oraz
  2. posiada udokumentowane doświadczenie trenerskie po ukończeniu kursu dyplomowego UEFA C lub Grassroots C w okresie pełnych dwóch rund rozgrywkowych,
  3. pomyślnie zaliczy egzamin wstępny składający się z części teoretycznej i praktycznej.

Warunkami pozytywnego ukończenia kursu przez kandydatkę są:
100% obecność na zajęciach kursu,
– prowadzenie dziennika uczestnika kursu,
– odbycie stażu trenerskiego,
– zaliczenia mikrogrup w klubach,
– zaliczenie wyjazdu studyjnego,
– pozytywnej oceny ze wszystkich prac zaliczeniowych w czasie trwania kursu,
– Zdanie przed Komisją Egzaminacyjną egzaminu końcowego, składającego się z:
a. części teoretycznej,
b. przedstawienia raportu z mikrogrupy,
c. przedstawienia raportu ze stażu trenerskiego,
d. egzaminu praktycznego w klubie

Zajęcia odbywać się będą w ST PZPN w Białej Podlaskiej, w Łodzi, Katowicach, Sosnowcu, podczas zgrupowania reprezentacji U-15
Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminów.

Piotr Grzelak
Z-ca Dyrektora Szkoły Trenerów PZPN

Hits: 70

To top