WTORKI Z PRAWEM. Co to jest Izba Rozliczeniowa FIFA?

Podczas niedawnej sesji REGUŁY GRY – SZKOLENIE Z ZAKRESU PRAWA PIŁKI NOŻNEJ, zorganizowanej w siedzibie Małopolskiego Związku Piłki Nożnej, wykład nt. Izby Rozliczeniowej FIFA wygłosił radca prawny Kazimierz Romaniec z kancelarii DGTL Kibil Piecuch i Wspólnicy.

Od 16 listopada 2022 r. obowiązują nowe przepisy o Izbie Rozliczeniowej FIFA („Izba Rozliczeniowa”). FIFA uznała, że rekompensaty za szkolenie nie docierają do klubów szkolących, które są do nich uprawnione. Szacuje się, że z 400 mln USD, które co roku powinno trafiać do klubów szkolących, kluby te otrzymują jedynie około 70-80 mln USD. Celem działania Izby Rozliczeniowej jest wypełnienie tej luki.

Izba Rozliczeniowa FIFA to zewnętrzny niezależny podmiot z siedzibą we Francji, który ma początkowo pełnić rolę pośrednika w procesie wypłaty rekompensat związanych ze szkoleniem i zapewnienia zgodności z międzynarodowymi regulacjami finansowymi w celu:
a) centralizacji i automatyzacji płatności pomiędzy klubami, dotyczących na razie wyłącznie płatności związanych ze szkoleniem zawodników
b) promowania przejrzystości i uczciwości finansowej oraz unikanie oszukańczych zachowań w systemie transferowym.
Kluczowymi pytaniami dotyczącymi działań Izby Rozliczeniowej na rzecz klubów na które muszą dać odpowiedź wprowadzone przepisy dotyczą zagadnień:
a) jak będzie przebiegać proces wypłaty „rekompensat związanych ze szkoleniem”?
b) jak następuje identyfikacja uprawnień do rekompensat związanych ze szkoleniem?
c) w jaki sposób następuje utworzenie elektronicznego paszportu gracza i obliczenie należnej kwoty w/w rekompensat dla klubu?
d) w jaki sposób następuje transfer płatności pomiędzy klubami?
e) jakie sankcje mogą zostać zastosowane za nieprzestrzeganie przepisów?
f) kiedy wchodzi w życie nowy Regulamin Izby Rozliczeniowej?

Rodzaje rekompensat związanych ze szkoleniem zawodników to:
a) ekwiwalent za wyszkolenie („training compensation”) polegający na tym, że kluby inwestujące w szkolenie i edukację młodych zawodników powinny być wynagradzane, jeśli ich zawodnicy staną się zawodowymi zawodnikami;
b) opłata solidarnościowa („solidarity payment”), polegająca na tym, że kluby szkoleniowe powinny być wynagradzane poprzez otrzymywanie procentu opłat transferowych zapłaconych za przyszłe transfery swoich zawodników.

Zwane dalej wspólnie „Rekompensatami”

Ograniczenia w stosowaniu przepisów (art. 20 FIFA Clearing House Regulations)
a) Przepisy dotyczące technicznej strony płatności (art.13-16 FIFA Clearing House Regulations) chociaż uchwalone, są obecnie zawieszone do czasu aż technicznie będą one możliwe do wykonania
b) Podmiot zobowiązany do zapłacenia Rekompensaty dokonuje obecnie płatności na podstawie danych zawartych w wygenerowanym oświadczeniu (Allocation Statement), biorąc pod uwagę dane zawarte w zweryfikowanym paszporcie piłkarza bezpośrednio na rachunek podmiotu uprawnionego (klubu szkolącego) do uzyskania płatności
c) Płatność powinna być obecnie wykonana w ciągu 30 dni od dokonania zawiadomienia przez sekretariat FIFA o potwierdzeniu danych zawartych w Elektronicznym Paszporcie Piłkarza i w Allocation Statement pod rygorem sankcji grzywny i zakazu rejestrowania nowych zawodników

Dystrybucja Rekompensat to procedura składająca się z trzech etapów:

a) określenia uprawnienia do Rekompensat
b) stworzenia elektronicznego paszportu zawodnika
c) przekazania płatności między klubami

Określenie uprawnienia do Rekompensat

Odbywa się za pośrednictwem administracji FIFA na podstawie informacji dostarczonych przez federacje narodowe i ich kluby stowarzyszone w kontekście transferów międzynarodowych, transferów krajowych (w stosownych przypadkach) oraz kiedy zawodnik jest zarejestrowany jako zawodowiec po raz pierwszy.

W przeciwieństwie do dotychczas obowiązujących przepisów, zgodnie z którymi klub szkolący był zobowiązany do odebrania Rekompensaty za szkolenie od nowego klubu, nowy system powinien w przypadku transferu automatycznie przydzielać Rekompensaty za szkolenie klubowi, w którym zawodnik trenował lub w którym został po raz pierwszy został zarejestrowany jako zawodnik profesjonalny, jeśli w nim występuje.

W odniesieniu do Opłaty identyfikacja uprawnienia do jej otrzymania zostaje dokonana po przesłaniu dowodu wpłaty kwoty transferu do FIFA za pośrednictwem systemu TMS. Dowód wypłaty kwoty transferowej musi zostać zgłoszony FIFA przez nowy klub zawodnika za pośrednictwem TMS (lub w związku narodowym ds. transferów krajowych) w ciągu 30 dni od każdej płatności.

Dowód wpłaty odgrywa kluczową rolę w obliczaniu Rekompensat ponieważ 5% każdej rekompensaty transferowej musi zostać odjęte w celu wypłaty składki solidarnościowej. W związku z tym kwota zadeklarowana na dowodzie wpłaty w TMS zostanie uznana za odzwierciedlającą 95% rekompensaty za przelew. Kluby płacą rekompensatę za transfer „netto” w odniesieniu do wszelkich kwot należnych i umieszczają w TMS dowód wpłaty, który stanowi 95% całkowitej kwoty transferu.

Stworzenie elektronicznego paszportu zawodnika (EPP)

Po określeniu przez FIFA uprawnienia do Rekompensaty, TMS automatycznie wygeneruje „Tymczasowy elektroniczny paszport zawodnika”, który zapewni historię rejestracji zawodnika od 12. roku życia. Dokument ten będzie oparty na informacjach rejestracyjnych, które zostały wcześniej dostarczone przez narodowe federacje piłkarskie. Narodowe federacje i kluby będą miały wtedy (zgodnie z artykułem 8.2 Regulaminu Izby Rozliczeniowej FIFA) 10 dni na sprawdzenie paszportu zawodnika oraz czy nie mają zastrzeżeń co do jego treści.

Podczas 10-dniowego okresu kontroli, jeśli klub, który nie jest wymieniony w tymczasowym paszporcie zawodnika, uważa, że powinien zostać uwzględniony w ostatecznej wersji, może zwrócić się do swojej federacji krajowej o włączenie go do późniejszego procesu i do przeglądu i dostarczenie odpowiednich dokumentów rejestracyjnych. Następnie, zgodnie z artykułem 9 Regulaminu Izby Rozliczeniowej FIFA, następuje 10-dniowy proces weryfikacji z udziałem odpowiednich klubów i związków narodowych, który pozwoli FIFA ustalić ostateczną dokładną wersję paszportu zawodnika, która to wersja zapewnia podstawę do obliczenia ekwiwalentu za szkolenie.

Podczas procesu weryfikacji federacje krajowe mogą złożyć wniosek za pośrednictwem TMS o zmianę wszelkich informacji rejestracyjnych w paszporcie zawodnika. W trakcie toczonej procedury Klub może poruszyć różne szczególne zagadnienia, np. w przypadku, gdy:
• były klub jest zobowiązany do zaoferowania zawodnikowi kontraktu w celu zachowania prawa do ekwiwalentu za wyszkolenie, dowód takiej oferty i jej powiadomienie zostaną przesłane do TMS przez były klub zawodnika;
• były klub nie zaoferował zawodnikowi kontraktu i uważa, że nadal ma prawo do ekwiwalentu za wyszkolenie, klub lub jego związek członkowski składa wniosek w TMS, zawierający pisemne uzasadnienie wniosku i dowody potwierdzające;
• klub trenujący zrzeka się prawa do otrzymywania nagród za szkolenie, nowy klub zawodnika umieszcza w TMS dowód ważnego zrzeczenia się.
W przypadku bardziej kompleksowych kwestii związanych z paszportem zawodnika, Sekretariat Generalny FIFA może skierować sprawę do Izby Rozstrzygania Sporów Trybunału Piłkarskiego w celu podjęcia decyzji.

Ostateczna wersja paszportu zawodnika potwierdzona przez FIFA zostanie przekazana stronom wraz z „Deklaracją alokacji” obliczoną automatycznie przez TMS, która będzie określać dokładne kwoty Opłaty/Ekwiwalentu za wyszkolenie, należnej od nowego klubu za szkolenie zawodnika.

Dla celów obliczenia zestawienia alokacji kwota zadeklarowana na dowodzie wpłaty będzie uważana za odzwierciedlającą odpowiednią rekompensatę transferową (lub jej ratę), pomniejszoną o 5% składki solidarnościowej potracone przez klub dokonujący płatność, zgodnie z art. 1 ust. 1 Załącznika nr 5 do RSTP (art. 11 ust. 4 Regulaminu Izby Rozliczeniowej FIFA).

Izba Rozliczeniowa będzie realizować płatności zgodnie z takim zestawieniem alokacji. Powiadomienie o paszporcie zawodnika i oświadczeniu o alokacji będzie traktowane jako ostateczna decyzja Sekretariatu Generalnego FIFA, od której można się odwołać do Sportowego Trybunału Arbitrażowego. Przed przystąpieniem do realizacji wypłaty Rekompensat Izba przeprowadzi ocenę zgodności wszystkich stron transakcji. Będzie to polegało na przeprowadzeniu due diligence oraz kompleksowej analizie ryzyka i selekcji klubów, ich właścicieli, źródła finansowania oraz charakteru transakcji.

Podczas oceny zgodności kluby muszą aktywnie współpracować z wnioskiem o udzielenie informacji z Izby Rozliczeniowej FIFA, a brak współpracy może skutkować niepowodzeniem oceny. W przypadku, gdy strona nie przejdzie pierwszej oceny zgodności, wobec strony, która nie spełnia wymogów, zostanie wszczęte postępowanie dyscyplinarne, transakcja nie zostanie zrealizowana i rozpocznie się druga ocena zgodności.

Przekazywanie płatności pomiędzy klubami:

Jeżeli wszystkie strony pomyślnie przejdą ocenę zgodności i paszport zawodnika oraz oświadczenie o alokacji stały się ostateczne i wiążące, Izba Rozliczeniowa wyśle powiadomienie o płatności do nowego klubu gracza, wyszczególniając w nim należną kwotę.

Nowy klub zawodnika przekazuje wtedy płatność Rekompensat(y) (z uwzględnieniem wszelkich obowiązujących opłat bankowych) do Izby Rozliczeniowej w ciągu 30 dni, a po otrzymaniu środków w przez Izbę Rozliczeniową Rekompensaty są niezwłocznie rozdysponowane przez Izbę Rozliczeniową dla uprawnionych klubów.

Kluby szkolące otrzymują środki z Izby Rozliczeniowej na swoje zarejestrowane konta bankowe, a także otrzymają zestawienie podziału od FIFA określające otrzymaną kwotę.

Sankcje

Jeżeli nowy klub nie zapłaci pełnej żądanej kwoty w określonym terminie, będzie:
a) obciążony opłatą administracyjną w wysokości 2,5% kwoty żądanej przez Izbę Rozliczeniową FIFA, płatną na rzecz każdego klubu szkolącego zamiast odsetek za zwłokę; oraz otrzyma
b) dodatkowe 7 dni na zapłatę żądanej kwoty w całości przez Izbę Rozliczeniową FIFA.

Jeżeli klub nadal nie realizuje prawidłowo wypłaty nagród za szkolenia lub nie przeszedł pozytywnie oceny zgodności, sprawa może zostać skierowana do Komisji Dyscyplinarnej FIFA w celu przeprowadzenia postępowania dyscyplinarnego, które może skutkować nałożeniem sankcji.
Klub, który po nałożeniu po przeprowadzeniu postępowania dyscyplinarnego nie zapłaci żądanej kwoty, zostanie ukarany grzywną i zakazem rejestracji nowych zawodników, zarówno krajowych, jak i międzynarodowych. Zakaz rejestracji zostaje zniesiony po dokonaniu pełnej wpłaty.
Klub może również zostać ukarany za brak pierwszej oceny zgodności (oraz nakazanie uiszczenia na rzecz klubu szkolącego opłaty w wysokości 2,5% naliczonej należnej Rekompensaty plus nagana lub grzywna) oraz drugiej oceny zgodności (grzywna i wpis rejestracyjny zakaz dla nowych klubów lub przepadek Rekompensaty dla klubów trenujących).

KAZIMIERZ ROMANIEC

Hits: 66

To top