Walne MZPN – nowy Statut przyjęty!

Fot. Alicja Śliwa

Walne Zebranie Sprawozdawcze Delegatów Małopolskiego Związku Piłki Nożnej za nami. Obrady prowadzone w sali konferencyjnej Zamku Królewskiego w Niepołomicach zgromadziły 112 delegatów ze wszystkich zakątków Małopolski.

Obrady rozpoczęto miłym akcentem wyróżniającym zasłużonych działaczy. Uczestnicy Walnego Zebrania przyjęli przez aklamację uchwałę o nadaniu Ewie Gajewskiej, Pawłowi Cieślickiemu, Antoniemu Gawronkowi, Zbigniewowi Koźmińskiemu i Markowi Motyce tytułów Członka Honorowego MZPN.

Od prawej: prezes MZPN Ryszard Kołtun, nowi Członkowie Honorowi MZPN Antoni Gawronek, Ewa Gajewska, Marek Motyka, Zbigniew Koźmiński i Paweł Cieślicki oraz przewodniczący komisji ds. odznaczeń Andrzej Strumiński

Następnie prezes MZPN Ryszard Kołtun przedstawił zebranym pierwsze dwa lata pracy władz Związku oraz sformułował plany działania na drugą połowę kadencji, do lata 2025 roku. Mówił o wypełnieniu Uchwał Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego obradującego 12 czerwca 2021, podkreślał w szczególności realizację zobowiązań dotyczących reformy amatorskich rozgrywek ligowych, przygotowania nowego statutu MZPN oraz mówił o skutecznym wdrożeniu działań na rzecz poprawy i unowocześnienia środków komunikacji. W drugiej części wystąpienia Prezes sprecyzował wyzwania stojące przed wojewódzką centralą futbolowa. Mówił miedzy innymi o intensyfikacji pracy szkoleniowej, edukacji trenerskiej, wspieraniu inicjatyw, zacieśnianiu więzi środowiskowych, doskonaleniu relacji wewnątrzzwiązkowej, współpracy z samorządami.

Działacze reprezentujący kluby sportowe oraz podokręgi piłki nożnej przyjęli raport Prezesa Kołtuna stosowną uchwałą.

Druga część obrad była poświęcona debacie nad nowych statutem MZPN. Dokument rekomendował przewodniczący Komisji Statutowej MZPN Jerzy Nagawiecki. W trakcie żywej dyskusji delegaci zgłosili kilka wniosków, poprawek do zapisów statutu. Ostatecznie nowy statut został przyjęty wymaganą większością 2/3 głosów. Nową związkową konstytucję poparło 81 delegatów, 10 było przeciw, 6 wstrzymało się od głosu. W kolejnych dniach zatwierdzony projekt statutu trafi do sądu rejestrowego. Stanie się obowiązującym prawem stowarzyszenia, jakim jest MZPN, po stwierdzeniu, że statut jest zgodny z przepisami prawa i założyciele spełniają wymagania określone ustawą.

Zebraniu przewodniczył Wiesław Bobowski, wiceprzewodniczącycmi byli Bartosz Ryt i Andrzej Szmyt. (n)

Zdjęcia: ALICJA ŚLIWA

Hits: 1077

To top