Nowości u arbitrów. O sędziach diamentowych i pionierskim leksykonie

Dbałość o kultywowanie pamięci i oddanie należnych honorów ludziom szczególnie zasłużonym dobrze świadczą o każdym środowisku, sędziów piłkarskich również. Od dekady, konkretnie sierpnia 2013, działa w PZPN Kapituła Nadawania Odznaczeń Sędziego Zasłużonego, Honorowego i Diamentowego. Bardzo aktywnym w niej przedstawicielem małopolskich arbitrów jest Andrzej Sękowski, którego sylwetkę przypomnimy wkrótce. Dziś natomiast o dwóch najbardziej aktualnych tematach, które Kapituła bierze aktualnie na tapet. Dotyczą bez wątpienia bardzo ważnych zagadnień.

Najpierw jednak informacja o charakterze personalnym. Przed kilku miesiącami przewodniczący Kolegium Sędziów PZPN – Tomasz Mikulski zaprezentował skład nowej Kapituły, do której zostali powołani: Michał Listkiewicz – przewodniczący, Roman Kostrzewski – sekretarz oraz Jerzy Figas, Andrzej Ogorzewski, Julian Pasek, Andrzej Sękowski i Tadeusz Stachura – członkowie. Gołym okiem widać, że to elita byłych arbitrów, w przypadku Michała Listkiewicza również o statusie sędziego międzynarodowego. W posiedzeniu Kapituły ponadto biorą udział: członek Zarządu Kolegium Sędziów PZPN – Marcin Szulc oraz przedstawiciel Kolegium Sędziów PZPN – Leszek Saks (odpowiedzialny za przygotowanie dokumentacji odznaczeń na posiedzenia).

Kapituła jest ciałem doradczym dla Kolegium Sędziów PZPN. Tytuł sędziego zasłużonego, honorowego i diamentowego może być przyznany również decyzją prezydium Kolegium Sędziów PZPN. Wnioski o nadanie tytułu sędziego zasłużonego, honorowego i diamentowego są składane przez Kolegia Sędziów wojewódzkich związków piłki nożnej do Kolegium Sędziów PZPN. Rozpatrywać będzie je kapituła zbierająca się co najmniej dwa razy w roku, a powołana na dwuletnią kadencję przez Zarząd Kolegium Sędziów PZPN. Pozytywnie zaopiniowane wnioski Kapituła przedkłada Prezydium KS PZPN, zaś następnie składa do Zarządu PZPN celem zatwierdzenia. Tytuł sędziego honorowego może być nadany również osobie, która nie była sędzią piłkarskim lecz w sposób szczególny zasłużyła się dla sportu piłkarskiego, zaś swoją działalnością przyczyniła się do rozwoju i umocnienia organizacji sędziowskiej.

Zatwierdzony przez Zarząd PZPN regulamin nadawania odznaczeń oraz obowiązujący formularz wniosku przedstawił Marcin Szulc.

Relatywnie nowym pomysłem jest ustanowienie odznaczenia sędziego diamentowego. Inicjatorem tego przedsięwzięcia był jeszcze w 2016 Andrzej Sękowski, z intencją, aby takie odznaczenie stanowiło element obchodów jubileuszowych 100-lecia PZPN (2019). Projekt jednak nie został wcielony w życie, dopiero w czerwcu ubiegłego roku nowy Zarząd PZPN, zainspirowany przez Tomasza Mikulskiego, podjął uchwałę w tej sprawie. W ślad za nią i uchwalonym regulaminem, z wojewódzkich agend wpływają do centrali stosowne wnioski. Szacuje się, że w skali kraju uprawnionych do odznaczenia tytułem sędziego diamentowego będzie 50-60 osób. W tym 3-4 z Małopolski, o ile ta spełni wymogi formalne w postaci złożenia wniosków. Wygląda na to, że prace w innych województwach są znacznie bardziej zaawansowane.

Warto się spieszyć, zwłaszcza że termin upływa z końcem kwietnia. To samo zresztą odnosi się do innego przedsięwzięcia Kapituły, któremu warto gorąco przyklasnąć. Otóż zostały podjęte prace nad opracowaniem Leksykonu Polskich Sędziów, czyli pozycji o charakterze i znaczeniu zgoła pionierskim. Niestety, już na starcie spotkał Kapitułę ciężki cios. W wieku niemal 90 lat zmarł wielce zasłużony dla społeczności sędziowskiej Jerzy Figas, który miał być przewodniczącym zespołu redagującego leksykon. Odejście renomowanego arbitra i uznanego dziennikarza przez kilka pokoleń to ciężka strata dla środowiska.

Co znajdzie się w leksykonie? Najkrócej pisząc: historia sędziowania w Polsce oraz opracowane na podstawie ankiet biogramy żyjących i nieżyjących sędziów głównych i asystentów międzynarodowych, sędziów głównych najwyższej klasy rozgrywkowej, sędzin międzynarodowych oraz sędzin Ekstraklasy kobiet, sędziów najwyższej klasy rozgrywkowej od momentu powstania związków wojewódzkich, obserwatorów FIFA i UEFA. Wymagać to będzie zgromadzenia olbrzymiej dokumentacji faktograficznej, w czym mają pomóc powołani w poszczególnych województwach kronikarze. Ich zadaniem będzie zbieranie i kompletowanie różnego rodzaju artykułów i notatek o arbitrach od momentu powstania związku. Prace nad wydawnictwem mają być ukończone za dwa lata.

Powołano współpracowników Kapituły do kontaktów z wojewódzkimi związkami piłki nożnej, celem pomocy w gromadzeniu materiałów. Są to:
• Roman Kostrzewski: Kujawsko-Pomorski i Wielkopolski ZPN;
• Michał Listkiewicz: Pomorski i Warmińsko-Mazurski ZPN;
• Andrzej Ogorzewski: Łódzki i Podlaski ZPN;
• Julian Pasek: Dolnośląski, Lubuski i Zachodnio-Pomorski ZPN;
• Andrzej Sękowski: Małopolski, Podkarpacki i Świętokrzyski ZPN;
• Tadeusz Stachura: Śląski i Opolski ZPN;
Jeszcze nie wiadomo, kto przejmie obowiązki po Jerzym Figasie, który miał koordynować gromadzenie materiałów dotyczących Mazowieckiego i Lubelskiego ZPN.

Warto trzymać kciuki za skuteczne nadanie temu pomysłowi klauzuli wykonalności.

(JC)

Powyżej jedno z nieco starszych zdjęć Kapituły, od lewej: Antoni Plona, Roman Kostrzewski, Jerzy Figas, Leszek Saks, Andrzej Ogorzewski, Andrzej Sękowski. Fot. JAKUB JANKOWSKI

Hits: 160

To top