Piłkarskie Granty MZPN – trzecia edycja

Zainicjowany 1 września br. program grantowy Małopolskiego Związku Piłki Nożnej okazał się przedsięwzięciem trafionym. Ciekawe wydarzenia organizowane przez małopolskie kluby, akademie piłkarskie, stowarzyszenia, Podokręgi PN i inne instytucje działające w obszarze piłki nożnej otrzymały finansowe wsparcie. Dotychczas wsparcie otrzymało 8 klubów i Podokręgów.

MZPN kontynuuje program grantowy. Obecnie trwa proces przyznawania grantów na I kwartał 2024 r.

1.Pula środków wsparcia wynosić będzie 10 tys. zł.
2.Do 20. grudnia br. przyjmujemy wnioski o wsparcie przygotowane na specjalnym formularzu, dostępnym pod adresem www.mzpnkrakow.pl (patrz poniżej).
3.Dokumentację rozpatrzy i oceni Komisja Grantowa, która na podstawie kryteriów wskazanych poniżej dokonuje punktacji i tworzy ranking decydujący o tym, do kogo trafią związkowe środki.
4.Wyniki konkursu ogłaszane będą przed rozpoczęciem kolejnych edycji.
5.Małopolski ZPN podpisze z beneficjentami stosowne umowy o zasadach wydatkowaniu środków uzyskanych w Konkursach Grantowych.
6.Do obowiązków beneficjentów należy odpowiednia ekspozycja związkowego brandingu.
7.Po zakończeniu realizacji zadania organizacja składa sprawozdanie, w którym zamieszcza:
• opis realizacji zadania,
• sposób wykorzystania/wydatkowania przyznanych środków,
• dokumentację foto/wideo.

GŁÓWNYMI KRYTERIAMI PRZYZNAWANIA WSPARCIA BĘDĄ:
• ranga wydarzenia
• historia imprezy
• renoma organizatora
• zasięg wydarzenia
• liczba uczestników
• działania promocyjne
• wsparcie zewnętrzne
• wkład własny organizatora (finansowy i rzeczowy)

Piłkarskie Granty MZPN – formularz

INFORMACJE DODATKOWE:
1.Decyzje Komisji Grantowej są ostateczne, odwołanie nie przysługuje.
2.Każdy podmiot może w danym konkursie kwartalnym złożyć tylko jeden wniosek.
3.Każdy podmiot może być beneficjantem dużego grantu tylko jeden raz w roku.
4.W czasie rozpatrywania wniosków Komisja może zwrócić się do wnioskodawcy o jego uzupełnienie w ciągu 48 godzin.
5.Grant należy rozliczyć poprzez przedstawienie dokumentów wydatkowania środków zgodnie z preliminarzem ustalonym przed imprezą.

Skład Komisji Grantowej MZPN: Jerzy Nagawiecki (przewodniczący), Michał Królikowski, Zbigniew Krzysztyniak, Andrzej Szmyt (członkowie), Paweł Panuś (sekretarz).
Wypełnione wnioski prosimy przesyłać drogą mailową na adresy:
biuro@mzpnkrakow.pl, info@mzpnkrakow.pl

Hits: 888

To top