„Piłkarskie Granty MZPN”

20 000 złotych w tym roku i 40 000 złotych w 2024 roku – tyle Małopolski Związek Piłki Nożnej przeznaczy na wsparcie wydarzeń piłkarskich w regionie: rozgrywek, lig, turniejów, eventów charytatywnych i młodzieżowych, jubileuszy, etc. Grono beneficjentów tworzyć będą: kluby piłkarskie, akademie futbolowe, stowarzyszenia, terenowe jednostki MZPN (Podokręgi) i inne instytucje działające w obszarze piłki nożnej.

Program “Piłkarskie Granty MZPN” zostaje uruchomiony od września 2023 roku i będzie prowadzony w tym roku w dwóch etapach:

I – wrzesień/październik 2023 r.
II – listopad/grudzień 2023 r.

W każdym etapie pula środków wsparcia wynosić będzie 10 tys. zł.

W kolejnych latach Małopolski ZPN przeznaczy na wsparcie eventów piłkarskich 40 tysięcy złotych rocznie. W czterech kwartalnych konkursach będzie rozdzielana kwota 10 tys. zł. Przydziału środków dokona Związkowa Komisja Grantowa, której skład powołał wczoraj Zarząd MZPN.

Głównymi kryteriami przyznawania wsparcia będą:
• ranga wydarzenia
• historia imprezy
• renoma organizatora
• zasięg wydarzenia
• liczba uczestników
• działania promocyjne
• wsparcie zewnętrzne
• wkład własny organizatora (finansowy i rzeczowy)

Proces przyznawania i rozliczania grantów:

1.do dnia 15. miesiąca poprzedzającego „okres grantowy” (wyjątkowo do 20 sierpnia i 15 października w roku 2023) będą przyjmowane wnioski o wsparcie przygotowane na specjalnym formularzu, dostępnym pod adresem www.mzpnkrakow.pl (patrz poniżej)

2.Dokumentację rozpatrzy i oceni Komisja Grantowa, która na podstawie kryteriów wskazanych powyżej dokonuje punktacji i tworzy ranking decydujący o tym, do kogo trafią związkowe środki.

3.Wyniki konkursu ogłaszane będą przed rozpoczęciem kolejnych edycji.

4.Małopolski ZPN podpisze z beneficjentami stosowne umowy o zasadach wydatkowaniu środków uzyskanych w Konkursach Grantowych.

5.Do obowiązków beneficjentów należy odpowiednia ekspozycja związkowego brandingu.

6.Po zakończeniu realizacji zadania organizacja składa sprawozdanie, w którym zamieszcza:

• opis realizacji zadania
• sposób wykorzystania/wydatkowania przyznanych środków
• dokumentację foto/wideo

INFORMACJE DODATKOWE:

1.Decyzje Komisji Grantowej są ostateczne, odwołanie nie przysługuje.
2.Każdy podmiot może w danym konkursie kwartalnym złożyć tylko jeden wniosek.
3.Każdy podmiot może być beneficjantem dużego grantu tylko jeden raz w roku.
4.W czasie rozpatrywania wniosków Komisja może zwrócić się do wnioskodawcy o jego uzupełnienie w ciągu 48 godzin.
5.Grant należy rozliczyć poprzez przedstawienie dokumentów wydatkowania środków zgodnie z preliminarzem ustalonym przed imprezą.

Skład Komisji Grantowej MZPN: Jerzy Nagawiecki (przewodniczący), Michał Królikowski, Zbigniew Krzysztyniak, Andrzej Szmyt (członkowie), Paweł Panuś (sekretarz).

Piłkarskie Granty MZPN – formularz

Hits: 888

To top