Piłkarskie Granty MZPN – czwarta edycja

Małopolski Związek Piłki Nożnej rozpoczyna nabór wniosków do czwartej edycji programu „Piłkarskie Granty MZPN”, obejmujący wydarzenia organizowane w II kwartale 2024 roku, czyli w kwietniu, maju i czerwcu br.

Zainicjowany 1 września 2023 roku program grantowy MZPN okazał się przedsięwzięciem trafionym. Ciekawe wydarzenia organizowane przez małopolskie kluby, akademie piłkarskie, stowarzyszenia, Podokręgi PN i inne instytucje działające w obszarze piłki nożnej otrzymały finansowe wsparcie.

Dotychczas do MZPN z siedzibą w Krakowie napłynęły łącznie 24 wnioski o finansowe wsparcie, 14 z nich – na łączną sumę 30 tys. zł – zostało zaakceptowanych do realizacji przez Komisję Grantową MZPN, pracującą w składzie: Jerzy Nagawiecki (przewodniczący), Michał Królikowski, Zbigniew Krzysztyniak, Andrzej Szmyt (członkowie), Paweł Panuś (sekretarz).

Obecnie trwa proces przyznawania grantów na II kwartał 2024 r.
1.Pula środków wsparcia wynosić będzie 10 tys. zł.
2.Do 24 marca br. przyjmujemy wnioski o wsparcie przygotowane na specjalnym formularzu, dostępnym poniżej.
3.Dokumentację rozpatrzy i oceni Komisja Grantowa, która na podstawie kryteriów wskazanych poniżej dokonuje punktacji i tworzy ranking decydujący o tym, do kogo trafią związkowe środki.
4.Wyniki konkursu ogłaszane będą przed rozpoczęciem kolejnych edycji.
5.Małopolski ZPN podpisze z beneficjentami stosowne umowy o zasadach wydatkowania środków uzyskanych w Konkursach Grantowych.
6.Do obowiązków beneficjentów należy odpowiednia ekspozycja związkowego brandingu.
7.Po zakończeniu realizacji zadania organizacja składa sprawozdanie, w którym zamieszcza:
• opis realizacji zadania
• sposób wykorzystania/wydatkowania przyznanych środków
• dokumentację foto/wideo

Wypełnione wnioski prosimy przesyłać drogą mailową na adresy:
biuro@mzpnkrakow.pl, info@mzpnkrakow.pl

GŁÓWNYMI KRYTERIAMI PRZYZNAWANIA WSPARCIA BĘDĄ:
• ranga wydarzenia
• historia imprezy
• renoma organizatora
• zasięg wydarzenia
• liczba uczestników
• działania promocyjne
• wsparcie zewnętrzne
• wkład własny organizatora (finansowy i rzeczowy)

Piłkarskie Granty MZPN – formularz

INFORMACJE DODATKOWE:
1.Decyzje Komisji Grantowej są ostateczne, odwołanie nie przysługuje.
2.Każdy podmiot może w danym konkursie kwartalnym złożyć tylko jeden wniosek.
3.Każdy podmiot może być beneficjantem dużego grantu tylko jeden raz w roku.
4.W czasie rozpatrywania wniosków Komisja może zwrócić się do wnioskodawcy o jego uzupełnienie w ciągu 48 godzin.
5.Grant należy rozliczyć poprzez przedstawienie dokumentów wydatkowania środków zgodnie z preliminarzem ustalonym przed imprezą.

Hits: 1291

To top