Obradował zarząd MZPN: w rozgrywkach będą zmiany
info_foto
ango | 2022-06-29 20:02:59

28 czerwca 2022 r. obradował Zarząd Małopolskiego Związku Piłki Nożnej. 

Podczas kilkugodzinnego posiedzenia przegłosowano wiele uchwał dotyczących regulaminów, wysokości opłat, kar pieniężnych, ryczałtów transferowych czy kaucji. Zapadło także wiele istotnych zmian dotyczących awansów i spadków, ilości młodzieżowców czy obcokrajowców spoza Unii. Co się zmieni?

19 drużyn w IV lidze
Postanowiono, że nowa małopolska IV liga – po rezygnacji rezerw Wisły Kraków - składać się będzie z 19 drużyn. Prowadzącym rozgrywki będzie Wydział Gier MZPN.
Nowa V liga wschodnia liczyć będzie 16 drużyn i będzie prowadzona przez Podokręg Tarnów. Z kolei V liga zachodnia składać się będzie z 15 drużyn, a organem prowadzącym został Podokręg Chrzanów.

Powrót do badań lekarskich
Po pandemii wracamy do regularnych badań lekarskich we wszystkich kategoriach wiekowych. Zawodnicy wpisani do protokołu z zawodów muszą posiadać aktualne badania lekarskie lub oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych uniemożliwiających bezpieczny udział we współzawodnictwie sportowym. Badanie lekarskie jest ważne przez okres dwunastu miesięcy, licząc od daty badania. Kapitan i kierownik drużyny odpowiadają za wpisanie do protokołu zawodów zawodników zdolnych do gry, uprawnionych przez lekarza lub posiadających stosowne oświadczenia.

Bez opieki medycznej zawody się nie odbędą
Do tej pory opieka medyczna na meczu była obowiązkiem, ale podchodzono do tego dość dowolnie i w wielu przypadkach brak opieki powodował wpisanie tego faktu przez sędziego do sprawozdania. Z reguły kończyło się na symbolicznych karach, które były niższe niż wynajęcie opieki medycznej.
Od sezonu 2022/2023 gospodarz zawodów zobowiązany jest do zapewnienia podczas całego meczu opieki medycznej w osobach: lekarza, pielęgniarki, ratownika medycznego (posiadającego uprawnienia wynikające z ustawy o ratownictwie medycznym) lub osoby posiadającej uprawnienia w zakresie udzielania pierwszej pomocy medycznej, w tym legitymującej się ukończeniem kursu opieki przedmedycznej oraz przenośnej apteczki i noszy wraz z ich obsługą. Obecność swoją na zawodach przedstawiciel opieki medycznej potwierdza przed zawodami własnoręcznym czytelnym podpisem w sprawozdaniu do zawodów, który składa sędziemu zawodów.
W przypadku braku osoby uprawnionej do sprawowania opieki medycznej sędzia nie ma prawa dopuścić do rozegrania lub kontynuowania zawodów.

Jeden dodatkowy cudzoziemiec spoza Unii Europejskiej
W sezonie 2022/2023 w każdym meczu mistrzowskim lub pucharowym - w rozgrywkach IV ligi i niższych klas oraz Pucharu Polski na szczeblu MZPN może występować na boisku: 1 zawodnik-cudzoziemiec spoza obszaru Unii Europejskiej. Dopuszcza się równoczesny udział jednego dodatkowego zawodnika (z kontraktem profesjonalnym) spoza obszaru Unii Europejskiej po opłacie za uprawnienie do gry:
- w IV, V lidze i klasie okręgowej - 2000 zł
- w klasie A, B i C – 1000 zł
- w IV i V lidze kobiet - 500 zł
Dopuszcza się do uprawnienia więcej piłkarzy spoza Unii, ale na boisku będzie ich mogło równoczesnie przebywać maksymalnie dwóch. Czy będą do tego wliczani piłkarze z Ukrainy? Na razie nie wiadomo, a ich status w sezonie 2022/2023 poznamy po stosownej uchwale zarządu PZPN.

Ilu młodzieżowców?
W sezonie 2022/2023 w meczach mistrzowskich seniorów muszą brać udział zawodnicy młodzieżowi. W drużynie na boisku musi występować przez cały mecz co najmniej:
- dwóch w IV lidze
- dwóch w V lidze
- jeden w klasie okręgowej
W sezonie 2022/2023 młodzieżowcem jest zawodnik urodzony w 2002 r. i młodszy.

Jaka licencja dla trenera w nowej V lidze?
W nowej V lidze drużynę będzie mógł prowadzić trener z co najmniej licencją UEFA B.

Awanse i spadki po zakończeniu sezonu rozgrywkowego 2022/2023
Z IV ligi awansuje do makroregionalnej III ligi (gr. IV) jeden zespół. Spadnie taka ilość zespołów, aby po uwzględnieniu czterech drużyn awansujących z piątych lig i ewentualnie zespołów spadających z trzeciej ligi - w sezonie 2023/2024 czwarta liga liczyła 18 zespołów.
Z każdej grupy V ligi awansują mistrzowie i wicemistrzowie. Spadnie taka ilość zespołów, aby po uwzględnieniu drużyn zdegradowanych w zależności od przynależności terytorialnej z czwartej ligi oraz zespołów awansujących z klas okręgowych - w sezonie 2023/2024 każda grupa piątej ligi liczyła 16 zespołów.
Z każdej z 8 lig okręgowych awansują do piątej ligi mistrzowie (w zależności od przynależności terytorialnej). Wicemistrzowie rozegrają mecze barażowe o jedno miejsce w każdej z grup piątej ligi według zasady:
- czterech wicemistrzów klas okręgowych (Bochnia, Nowy Sącz, Podhale, Tarnów) rozegra po jednym meczu półfinałowym (gospodarz zostanie wylosowany przez MZPN). Zwycięzcy półfinałów rozegrają jeden mecz finałowy (gospodarz zostanie wylosowany przez MZPN) o awans do V ligi wschodniej.
- czterech wicemistrzów klas okręgowych (Kraków 1, Kraków 2, Kraków 3 i Oświęcim) rozegra po jednym meczu półfinałowym (gospodarz zostanie wylosowany przez MZPN). Zwycięzcy półfinałów rozegrają jeden mecz finałowy (gospodarz zostanie wylosowany przez MZPN) o awans do V ligi zachodniej.
Spadnie taka ilość zespołów, aby po uwzględnieniu drużyn zdegradowanych w zależności od przynależności terytorialnej z piątej ligi oraz zespołów awansujących terytorialnie z klas A - w sezonie 2023/2024 każda grupa klasy okręgowej ligi liczyła 14 zespołów (wyjątkiem Małopolska zachodnia – 16 zespołów).

Koniec ręcznie wypełnianych składów
Od sezonu 2022/2023 sędziowie nie będą przyjmować odręcznie wypełnionego protokołu ze składem drużyny (dotyczy to wszystkich lig seniorskich i młodzieżowych), a tylko te wygenerowane w systemie Extranet. W przypadku dostarczenia odręcznie wypełnionego protokołu ze składem drużyny sędzia opisuje to w sprawozdaniu, a zapis taki trafia do oceny przez Wydział (Komisję) Dyscypliny. Na podstawie takiego zapisu Wydział (Komisja) Dyscypliny ukarze winny klub za
uchybienia organizacyjne.
Dopuszczalne będą ręcznie dopisane zmiany, np. w przypadku odniesionej kontuzji na rozgrzewce.

Sędzia wprowadza sprawozdanie do Extranetu w terminie do 24 godzin
Sędziowie zobowiązani są sporządzić kompletny formularz sprawozdania sędziego z zawodów w systemie Extranet w terminie do 24 godzin od zakończenia spotkania.
W sytuacji rozgrywania kolejek ligowychsystemem sobota/niedziela - środa - sobota/niedziela, sędzia jest zobowiązany wypełnić formularz sprawozdania z zawodów w systemie Extranet niezwłocznie po zakończeniu spotkania (tego samego dnia).
Sędziowie, zgodnie z Uchwałą Zarządu PZPN nr III/50 z 19.03.2014 r., mają obowiązek wprowadzenia do systemu Extranet wyniku meczu w ciągu 15 minut po jego zakończeniu.

5 zmian zawodników IV i V lidze, 7 w niższych ligach
Drużyny seniorów biorące udział w meczach mistrzowskich IV i V ligi są uprawnione do wymiany 5 (pięciu) zawodników.
Z kolei zespoły seniorów biorące udział w meczach mistrzowskich klasy okręgowej i klas niższych są uprawnione do wymiany 7 (siedmiu) zawodników: przez cały okres trwania meczu, w trakcie przerwy pomiędzy pierwszą a drugą połową i podczas nie więcej niż trzech przerw w grze w drugiej połowie (nie dotyczy bramkarza), co ma uniemożliwić nadużywanie przepisu gry na czas.

Ile zapłacimy za kartki?
Wzrosły kwoty za otrzymane żółte kartki przez piłkarzy.
3 żółta kartka: IV liga - 100 zł, V liga - 80 zł, klasa okręg. - 60 zł, klasa A - 50 zł, klasa B - 40 zł, klasa C, IV i V liga kobiet - 30 zł.
6 żółta kartka: IV liga - 140 zł, V liga - 120 zł, klasa okręg. - 90 zł, klasa A - 75 zł, klasa B - 65 zł, klasa C, IV i V liga kobiet - 50 zł.
9 żółta kartka: IV liga - 170 zł, V liga - 150 zł, klasa okręg. - 120 zł, klasa A - 100 zł, klasa B - 90 zł, klasa C, IV i V liga kobiet - 80 zł.

Osoby z ławki rezerwowych będą karane
Zarząd PZPN stosowną uchwała postanowił, że zawodnik lub osoba inna niż zawodnik, uprawniona do przebywania na ławce rezerwowych, która w czasie zawodów
mistrzowskich lub pucharowych otrzyma napomnienie (żółtą kartkę), zostanie automatycznie ukarana:
- przy czwartym napomnieniu – karą dyskwalifikacji w wymiarze 1 meczu,
- przy ósmym napomnieniu – karą dyskwalifikacji w wymiarze 1 meczu,
- przy dwunastym napomnieniu – karą dyskwalifikacji w wymiarze 2 meczów.

Kiedy można wnosić zastrzeżenia do zawodów?
Kapitanowie i kierownicy drużyn mogą wnosić zastrzeżenia do zawodów, które są odnotowywane w załączniku do sprawozdania sędziego na następujących zasadach:
a) zastrzeżenia mogą dotyczyć: braku lub spóźnionego zawiadomienia o miejscu i terminie zawodów, spóźnionego przybycia na boisko drużyny przeciwnika, stanu przygotowania i oznaczenia boiska, bramek, piłek, ubiorów zawodników i sędziego, tożsamości zawodników oraz wypełnienia i dostarczenia składu drużyny;
b) zastrzeżenia muszą być wnoszone do sędziego przed rozpoczęciem zawodów, późniejsze zgłoszenia nie będą przyjmowane.
c) kierownikom nie wolno zgłaszać po zawodach (do załącznika) jakichkolwiek uwag, zastrzeżeń czy protestów (dotyczących np. przebiegu zawodów, zasadności pokazanych kartek czy innych). Tego rodzaju protesty i zastrzeżenia winny być kierowane bezpośrednio do organu prowadzącego rozgrywki.
Protesty, o których mowa w ust. c, mogą być zgłoszone przez klub w drodze pisemnego protestu skierowanego do organu prowadzącego rozgrywki wraz z załączonym dowodem wpłacenia kaucji w wysokości:
- w IV i V lidze - 500 zł
- w klasie okręgowej - 400 zł
- w klasie A - 350 zł
- w klasie B - 300 zł
- w klasie C - 250 zł
- drużyny młodzieżowe i kobiece – 200 zł
- osoby fizyczne - 250 zł
Protesty po zawodach muszą być dostarczone w terminie do 48 godzin, przy czym kopie protestów powinny zostać przekazane stronie przeciwnej.

Ważny dokument tożsamości w aplikacji mObywatel
Zawodnik uczestniczący w spotkaniach mistrzowskich lub pucharowych musi przedstawić na żądanie sędziego ważny dokument tożsamości ze zdjęciem: dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy a w przypadku zawodników niepełnoletnich legitymację szkolną (nie może być to ksero, skan lub zdjęcie). Nowością jest, że ważny jest także dokument tożsamości w aplikacji mObywatel.

W małopolskich ligach młodzieżowych gramy wyłącznie w weekendy
Terminy rozgrywek w małopolskich ligach młodzieżowych są ustalone na dni weekendowe (sobota/niedziela) i ewentualnie – w uzasadnionych przypadkach - na piątek lub poniedziałek (na termin piątkowy i poniedziałkowy potrzebna jest zgoda przeciwnika). Wyłącznie zdarzenia losowe – nagłe, udokumentowane przed zawodami i właściwie uzasadnione mogą stanowić podstawę do rozpatrzenia przez organ prowadzący ligę zmiany rozegrania zawodów – za zgodą przeciwnika – w innym terminie (wtorek-czwartek). Wystąpienie o zmianę terminu bez dokonania opłaty regulaminowej organ prowadzący pozostawia bez rozpatrzenia.

Ile za zmianę terminu?
Opłaty za zmianę terminu meczu poniżej 14 dni przed rozpoczęciem zawodów.
- IV i V liga - 500 zł
- klasa okręgowa, A, B i C - 300 zł
- drużyny młodzieżowe, IV i V liga kobiet - 200 zł

Puchar Polski bez dogrywek
W sezonie 2022/2023 w meczach Pucharu Polski na wszystkich szczeblach nie będzie dogrywek. W przypadku wyniku remisowego po 90 minutach sędzia zarządzi rzuty karne wg obowiązujących przepisów.
Wyjątkiem będzie finał na szczeblu Małopolski, który rozgrywany jest na boisku neutralnym. Jedynie w tym przypadku regulamin przewiduje dogrywkę i rzuty karne.

Kto poprowadzi klasy okręgowe?
Organami prowadzącymi klasy okręgowe będą w sezonie 2022/2023:
Kraków 1 - Podokręg Olkusz
Kraków 2 - MZPN
Kraków 3 - Podokręg Myślenice
Małopolska zachodnia - Podokręg Oświęcim
Podhale/Limanowa - Podokreg Podhalański
Żabno/Tarnów - Podokręg Żabno
Bochnia/Brzesko - Podokręg Bochnia
Nowy Sącz/Gorlice - Podokręg Nowy Sącz


                                                                                                                                                           Fot. AnGo