Wysokość ekwiwalentu za wyszkolenie ustala, w przypadku sporu, Piłkarski Sąd Polubowny PZPN
ango | 2021-06-28 18:46:58

Wydział Gier MZPN informuje kluby, że nastąpiła istotna zmiana w sprawie określenia zasad ustalania ekwiwalentu za wyszkolenie zawodników.

Zgodnie z Uchwałą nr IV/59 z dnia 29 kwietnia 2021 roku Zarządu PZPN w sprawie zmiany Uchwały nr V/88 z dnia 23 maja 2018 roku Zarządu PZPN odnośnie określenia zasad ustalania ekwiwalentu za wyszkolenie zawodników postanawia się, co następuje:

Artykuł 3, ust. 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
1. W przypadku braku porozumienia pomiędzy klubami w zakresie wysokości ekwiwalentu za wyszkolenie, organem uprawnionym do określenia jego wysokości jest Piłkarski Sąd Polubowny PZPN.

Dotąd ekwiwalent obliczały komisje utworzone przy Wojewódzkich ZPN.

Pełna uchwała TUTAJ