Walne Zebranie Delegatów MZPN - w trybie służbowym
ango | 2021-06-08 13:54:30

Zarząd Małopolskiego Związku Piłki Nożnej przyjął uchwałę w sprawie organizacji Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego MZPN w dniu 12 czerwca 2021 r. jako zebrania służbowego.

Uchwała nr 38/Z/21
Zarządu Małopolskiego Związku Piłki Nożnej w Krakowie
z dnia 7 czerwca 2021 roku
w sprawie organizacji Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego MZPN w dniu 12 czerwca 2021 r. jako zebrania służbowego

Na podstawie § 29 ust. 2 pkt 8 Statutu MZPN w zw. z § 26 ust. 15 pkt 1. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 06 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii [Dz.U. z 2021 r., poz.861] Zarząd Małopolskiego Związku Piłki Nożnej postanawia, co następuje:

§ 1
Niniejszą Uchwałą Zarząd Małopolskiego Związku Piłki Nożnej postanawia o organizacji Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego MZPN w dniu 12 czerwca 2021 r. jako zebrania służbowego.

§ 2
1. Zgodnie z § 26 ust. 1 pkt 15 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 06 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, zakaz organizowania i udziału w zgromadzeniach, w tym imprezach, spotkaniach i zebraniach niezależnie od ich rodzaju do dnia 25 czerwca 2021 r. nie dotyczy spotkań lub zebrań służbowych i zawodowych.
2. Podejmując niniejszą uchwałę, Zarząd MZPN, zważywszy na treść:
 § 22 Statutu MZPN zgodnie z którym, najwyższą władzą Małopolskiego Związku Piłki Nożnej jest Walne Zebranie Delegatów,
 § 9 ust. 1 pkt Statutu MZPN, zgodnie z którym jednym z celów organizacji jest reprezentowanie, ochrona praw i interesów oraz koordynacja działań członków Związku,
 § 29 ust. 2 pkt 8 Statutu MZPN, zgodnie z którym zwoływanie Walnego Zebrania Delegatów Małopolskiego Związku Piłki Nożnej należy do obowiązków Zarządu MZPN,
uznał, że organizacja zebrania, o którym mowa w § 1, stanowi organizację zebrania służbowego, o którym mowa w § 26 ust. 15 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 06 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
3. Organizacja zebrania, o którym mowa w § 1 niniejszej Uchwały jako zebrania służbowego wymaga spełnienia pozostałych wymogów wynikających z faktu obowiązywania stanu epidemii, w szczególności wymogu organizacji zebrań zgodnie zasadami obowiązującymi w reżimie sanitarnym, dotyczącymi zachowania zasad dezynfekcji, zasłaniania ust i nosa oraz dystansu społecznego, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami powszechnie obowiązującymi.
4. Ze względu na organizację zebrania w jako zebrania służbowego do udziału w zebraniu uprawnieni są poza organizatorami oraz delegatami wyłącznie: zaproszeni członkowie ustępującego Zarządu MZPN i Komisji Rewizyjnej MZPN niebędący delegatami, zaproszeni członkowie honorowi PZPN, zaproszeni goście i akredytowani przedstawiciele mediów.
5. W przypadku zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego na dzień przeprowadzenia zebrania w sposób umożliwiający przeprowadzenie zebrania w innym trybie, Zarząd Małopolskiego Związku Piłki Nożnej upoważnia Prezydium Zarządu Małopolskiego Związku Piłki Nożnej do podjęcia stosownej uchwały w tym przedmiocie.
§ 3
Prawo interpretacji niniejszej uchwały przysługuje Zarządowi MZPN.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Małopolskiego Związku Piłki Nożnej
Ryszard Niemiec