Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów MZPN
ango | 2021-05-11 13:03:17

Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów Małopolskiego Związku Piłki Nożnej odbędzie się w sobotę, 12 czerwca 2021 r. w Małej Hali TAURON Areny Kraków, ul. Lema 7.

Zebranie rozpocznie się o godz. 10 w I terminie i o 10.30 w II terminie. Recepcja delegatów będzie możliwa już od godz. 8.30.

W zebraniu uczestniczyć będzie 156 delegatów, którzy - zgodnie z postanowieniami Statutu MZPN - zostaną zawiadomieni o terminie, miejscu i porządku obrad w następujących formach: poprzez zawiadomienie na stronie internetowej MZPN, listownie i drogą mailową na adresy podane w formularzu zgłoszenia delegata i ew. telefonicznie.

PROJEKT PORZĄDKU OBRAD Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego MZPN w dn. 12.06.2021 - TUTAJ

Informacja dla delegatów ubiegających się o funkcję Prezesa MZPN

Informujemy, że zgodnie z Uchwałą nr 4/Z/21 Zarządu MZPN (§ 10), delegaci ubiegający się o funkcję Prezesa MZPN mogą od 12 maja br. złożyć w Biurze MZPN wniosek o udostępnienie informacji o osobach będących delegatami z poszczególnych jednostek [imię i nazwisko, reprezentowany podmiot/jednostka].
Biuro MZPN udostępni także formularze "Rekomendacji dla kandydata na prezesa zarządu MZPN", na których mogą być składane oświadczenia o udzieleniu poparcia. Należy pamiętać, iż każdy delegat może poprzeć tylko jednego kandydata.
W trakcie pandemii Biuro MZPN jest czynne w dni powszednie w godz. 11-16.

Uchwała nr 4/Z/21
Zarządu Małopolskiego Związku Piłki Nożnej w Krakowie
z dnia 25 lutego 2021 roku
w sprawie ustanowienia zasad wyboru delegatów na
Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów Małopolskiego Związku Piłki Nożnej
oraz zasad wyboru Prezesa Małopolskiego Związku Piłki Nożnej

§ 10
1. Stosownie do § 20 Statutu MZPN, Prezesem Małopolskiego Związku Piłki Nożnej może zostać osoba będąca delegatem na Walne Zebranie Delegatów, wybrana w odrębnym głosowaniu.
2. Osoba będąca delegatem na Walne Zebranie Delegatów, ubiegająca się o funkcję Prezesa MZPN zobowiązana jest do złożenia zgłoszenia o kandydowaniu, w formie pisemnej wraz z:
1) oświadczeniami o udzieleniu poparcia przez co najmniej 30 delegatów, przy czym każdy delegat może poprzeć tylko jednego kandydata.
2) oraz oświadczenia o wyrażeniu zgody na kandydowanie.
3. Zgłoszenie należy złożyć w terminie do dnia 2 czerwca 2021 r. w biurze MZPN. Za datę złożenia zgłoszenia uważa się dzień wpływu zgłoszenia o kandydowaniu do Biura MZPN. Zgłoszenie należy złożyć na formularzu stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały.
4. W przypadku bezskuteczności zgłoszenia jakiegokolwiek kandydata w sposób, o którym mowa w ust. 2, kandydatem może zostać każdy z delegatów, o ile zostanie zgłoszony przez co najmniej 15 delegatów do Przewodniczącego Walnego Zebrania Delegatów Małopolskiego Związku Piłki Nożnej.
5. Informacja o osobach będących delegatami z poszczególnych jednostek [imię i nazwisko, reprezentowany podmiot/jednostka] zostanie udostępniona na pisemny wniosek delegata na Walne Zebranie Delegatów MZPN przez biuro MZPN od dnia 12 maja 2021 r. do dnia 2 czerwca 2021 r.
Oświadczenia o udzieleniu poparcia należy złożyć na formularzu dostępnym do pobrania w biurze MZPN począwszy od dnia 12 maja 2021 r.
6. Zgłoszenia, o których mowa w ust. 2 powyżej, poddane zostaną weryfikacji formalnej przez biuro MZPN w terminie do dnia 7 czerwca 2021 r. Informacja o wynikach weryfikacji zostanie zamieszczona na stronie internetowej Małopolskiego Związku Piłki Nożnej najpóźniej w dniu 7 czerwca 2021 r.