Konkurs na wspomnienie, relację, opowieść…
info_foto
ango | 2013-08-07 16:29:34

„Nie ma Cracovii bez Wisły, nie ma Wisły bez Cracovii”

Małopolski Związek Piłki Nożnej ogłasza konkurs na wspomnienie, relację, opowieść na temat wspólnych sportowych zdarzeń zatytułowany „Nie ma Cracovii bez Wisły, nie ma Wisły bez Cracovii”. Patronem konkursu jest „Dziennik Polski”. Honorowy patronat nad konkursem objęli: prezydent m. Krakowa prof. Jacek Majchrowski, prezes MKS Cracovia SSA prof. Janusz Filipiak i Przewodniczący Rady Nadzorczej Wisła SA prof. Mirosław Pawełczyk.

Konkurs adresujemy do piłkarzy, trenerów, działaczy, kibiców, ludzi rożnych pokoleń krakowskiej piłki nożnej, twórców, obserwatorów i recenzentów historii obydwu najstarszych krakowskich klubów. Ich ponad stuletnie dzieje obfitują w rywalizację na najwyższym piłkarskim poziomie, pełne są wydarzeń wielkich, heroicznych, ale również mniejszych, przyjacielskich, zaskakujących, sympatycznych. Warto je wszystkie przybliżać, opisywać i upubliczniać. Zaświadczają o prawdziwych walorach sportu, o piłkarskim duchu, o rywalizacji godnej. Pod Wawelem mieszka niemało miłośników futbolu, którzy równie chętnie oglądają sportowe widowiska na stadionach położonych po obu stronach Błoń.
Kraków posiada uzasadnione ambicje, aby wypełnić rolę stolicy polskiej piłki nożnej. Argumentów na rzecz pierwszeństwa Podwawelskiego w futbolowej hierarchii w kraju nie brakuje. Świadczą o tym dokonania sprawcze i organizacyjne okresu futbolowych narodzin, później liczne mistrzowskie i pucharowe tytuły, mnogość reprezentantów kraju, medaliści mistrzostw świata. Siła krakowskiej piłki została w dużej mierze zbudowana na cracoviacko-wiślackiej rywalizacji. Bez sportowego napięcia na linii „Pasy” - „Biała Gwiazda”, bez szczególnych emocji wyzwalanych w derbowych bojach, nie byłoby wielkich sportowych karier. Symbolami tych niezapomnianych spotkań byli Józef Kałuża i Henryk Reyman.
Twarda, sportowa rywalizacja Cracoviaków i Wiślaków na piłkarskiej murawie nie przeszkadzała pozaboiskowym sympatiom. Nierzadko piłkarze odwiecznych rywalek przyjaźnili się, wzajemnie spędzali czas. Wielu z nich zakładało zarówno pasiaste koszulki, jak i kostiumy z gwiazdą na piersi. Zmiany barw klubowych piłkarzy grających w Wiśle i Cracovii są niemal tak stare jak historia obu klubów. Transferowy serial zapoczątkowany w 1907 roku przejściem Antoniego Poznańskiego z Wisły do „biało-czerwonych” trwa po dziś.

Proponując Państwu wzięcie udziału w konkursowej zabawie, mamy nadzieję wydobyć na światło dzienne kulisy prawdziwej rywalizacji piłkarskiej. Wielu z Was pamięta meandry sportowej walki Cracovii i Wisły. Zachęcamy, podzielcie się tą wiedzą z futbolowymi kibicami kolejnych pokoleń. Chodzi m. in. o wydarzenia ważkie, oddanie piłkarskiej atmosfery Krakowa, „odtajnienie” również w anegdotycznej formie zakulisowych poczynań, wzory pozytywnych zachowań.
Dla autorów najlepszych prac są przewidziane cenne nagrody. Najciekawsze publikacje znajdą należne miejsce na łamach „Dziennika Polskiego” i „Futbolu Małopolski”.

REGULAMIN KONKURSU

§ 1
Organizatorem Konkursu jest Małopolski Związek Piłki Nożnej, ul. Krowoderska 74, 31-158 Kraków.

§ 2
Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne.

§ 3
Zadaniem uczestnika Konkursu jest: napisanie wspomnienia, relacji, opowieści o objętości kilku stron tekstu maszynowego (do 15 tys. znaków) przedstawiającej wydarzenia z życia obydwu klubów. Teksty należy przesłać w trzech egzemplarzach w zaklejonej kopercie opisanej godłem, lub dostarczyć osobiście na adres: MZPN, ul. Krowoderska 74, 31-158 Kraków, 3 piętro, z dopiskiem „Konkurs” w wersji elektronicznej, na płycie CD-R lub pocztą elektroniczną, w sposób uniemożliwiający identyfikację imienia i nazwiska uczestnika na adres: biuro@mzpnkrakow.pl do 15 października 2013 roku. O zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego. Wersja elektroniczna musi zostać wysłana lub doręczona organizatorowi jednocześnie z wersją drukowaną, najpóźniej do dnia 15 października 2013.

§ 4
Zwycięzca konkursu zostanie wyłoniony przez Komisję Konkursową w składzie:
Przewodniczący jury - Marek Kęskrawiec - redaktor naczelny "Dziennika Polskiego”
Członkowie:
Jerzy Łudzik – przewodniczący Rady Seniorów KS Cracovia,
Leszek Snopkowski – przewodniczący Rady Seniorów TS Wisła,
Jerzy Nagawiecki – członek Zarządu MZPN, red. nacz. „Futbolu Małopolski”

Decydując o przyznaniu nagród Komisja Konkursowa będzie brać pod uwagę w szczególności: oryginalność, sugestywność, poprawność językową oraz ważkość przesłania. Zwycięzcy zostaną wyłonieni przez Komisję Konkursową do dnia 25 października 2013. Z posiedzenia Komisji sporządzony zostanie protokół.

Wyniki Konkursu będą opublikowane na łamach „Dziennika Polskiego”, „Futbolu Małopolskiego” w portalach internetowych miasta Krakowa oraz w/w periodyków.

§ 5
Nagrody i wyróżnienia ufundowali:
Nagrodę główną - 5 tys. zł. ufundował prezydent miasta Krakowa, prof. Jacek Majchrowski;
Drugą nagrodę - 3 tys. zł. ufundowała redakcja „Dziennika Polskiego”;
Trzecią nagrodę - 1,5 tys. ufundował Małopolski Związek Piłki Nożnej;
Wyróżnienia - sprzęt sportowy, karnety na mecze – ufundowały kluby sportowe Wisła i Cracovia. MZPN czyni starania, aby powiększyć pulę nagród.

Od kwoty przeznaczonej na daną nagrodę zostanie potrącona zaliczka na podatek dochodowy
oraz ewentualne inne należności fiskalne i publicznoprawne, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Nagroda nieodebrana w terminie jednego miesiąca od dnia ogłoszenia wyników przepada i jest nienależna. Uczestnik konkursu nie posiadający pełnej zdolności do czynności prawnych powinien dostarczyć Organizatorowi pisemną zgodę przedstawiciela ustawowego lub opiekuna na udział w konkursie i odebranie nagrody najpóźniej w chwili jej odbioru, pod rygorem utraty nagrody.

§ 6
Wszelkie prawa do nagrodzonych reportaży, w tym również majątkowe prawa autorskie przechodzą na rzecz organizatorów.

§ 7
Wszelkie odwołania dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu uczestnicy winni zgłaszać na piśmie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników na adres: MZPN, ul. Krowoderska 74, 31-158 Kraków. Odwołania rozpatrywane będą w terminie 3 dni od dnia ich otrzymania. Uczestnik zostanie o decyzji Organizatora powiadomiony listem poleconym, wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 3 dni od daty rozpatrzenia. Ostateczne i wiążące decyzje pozostają w gestii organizatorów.

§ 8
Prawa i obowiązki Organizatora i uczestników Konkursu określone są wyłącznie w niniejszym regulaminie. Zwycięzcy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych udostępnionych organizatorowi w związku konkursem i dla potrzeb wydawniczych.

Fot. Jacek Kwiatkowski