W przypadku wycofania drużyny z rozgrywek piłkarskich
rk | 2013-04-18 22:21:54

Departament Rozgrywek Krajowych PZPN informuje, że na posiedzeniu Zarządu PZPN 17 kwietnia 2013 r. przyjęta została uchwała w sprawie szczególnych zasad potwierdzania i uprawniania zawodników do gry w przypadku wycofania drużyny klubu z rozgrywek piłkarskich.

Uchwała nr IV/128 z 17 kwietnia 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie szczególnych zasad potwierdzania i uprawniania zawodników do gry w przypadku wycofania drużyny klubu z rozgrywek piłkarskich

Na podstawie art. 36 § 1 pkt 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:
I. W sytuacji wycofania drużyny klubu z rozgrywek, w odniesieniu do zawodników potwierdzonych do klubu i uprawnionych do gry wyłącznie w drużynie wycofanej z rozgrywek jako zawodnicy profesjonalni, nie będą miały zastosowania postanowienia:
1. Par 35 ust. 2 i 3 Uchwały nr III/39 z 14 lipca 2006 roku Zarządu PZPN w sprawie Statusu zawodników występujących w polskich klubach piłkarskich oraz zasad zmian przynależności klubowej
2. Art. 14 ust. 2 Uchwały nr II/12 z 19 maja 2002 roku Zarządu PZPN – Zasady regulujące stosunki pomiędzy klubem sportowym a zawodnikiem profesjonalnym Załącznik do typowego kontraktu o profesjonalne uprawnianie piłki nożnej (umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej) zawartej pomiędzy zawodnikiem profesjonalnym a klubem sportowym.
II. W sytuacji wycofania drużyny klubu z rozgrywek, wszyscy zawodnicy potwierdzeni do klubu i uprawnieni do gry wyłącznie w drużynie wycofanej z rozgrywek, jako zawodnicy o statusie amatora, automatycznie nabywają status zawodników wolnych i mogą zmienić przynależność klubową do dowolnie wybranego klubu. Postanowienia pkt I.1 stosuje się odpowiednio.
III. Postanowienia o których mowa w pkt I i II nie ograniczają prawa klubu odstępującego do otrzymania ekwiwalentu za wyszkolenie zawodników.
IV. Zawodnicy o których mowa w pkt I i II, którzy zostali pozyskani do klubu, którego drużyna została wycofana z rozgrywek na zasadzie transferu czasowego, mogą zmienić przynależność klubową wyłącznie do klubu macierzystego. W przypadku powrotu zawodnika do klubu macierzystego dopuszcza się możliwość dokonania kolejnej zmiany przynależności klubowej zawodnika.
Postanowienia pkt I.1 stosuje się odpowiednio.
V.Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes PZPN Zbigniew Boniek