INFORMACJA dotycząca UPRAWNIEŃ, POTWIERDZEŃ
zawodników w SYSTEMIE EXTRANET PZPN

W nawiązaniu do przesłanych informacji do wszystkich Klubów Małopolskiego Związku Piłki Nożnej za pośrednictwem macierzystych Okręgowych Związków Piłki Nożnej oraz Podokręgów Piłki Nożnej dotyczących potwierdzeń oraz uprawnień zawodników od 7 roku życia tylko na podstawie Systemu Extranet od sezonu 2010/2011, Małopolski Związek Piłki Nożnej informuje:

  1. Tylko zawodnicy zgłoszeni do Systemu Extranet mogą zostać uprawnieni do rozgrywek piłkarskich.
  2. Tracą ważność dotychczasowe karty kartonowe.
  3. Na wszystkich zawodach seniorów, juniorów oraz trampkarzy i młodzików każda drużyna musi posiadać listę uprawnień zawodników wydrukowaną w Systemie Extranet będącą podstawą do dopuszczenia zawodnika do gry przez sędziego zawodów, jak również karty zdrowia oraz dokumenty stwierdzające tożsamość zawodników zgodnie z Regulaminem Rozgrywek.
  4. W przypadku otrzymania płatnych kart elektronicznych zawodników, którzy przestali grać w klubie z różnych względów, dany klub winien wystosować pismo z prośbą o wykreślenie tych zawodników z ewidencji OZPN/PPN Małopolskiego Związku Piłki Nożnej. Powyższe pismo będzie podstawą do zwrotu kart elektronicznych do PZPN i nie pobierania za nich opłaty.
  5. Zawodnik raz zarejestrowany w Systemie Extranetu przy przejściu do innego klubu nie wypełnia ponownie formularza.
  6. Zasady transferów pozostają takie same, z tym, że klub pozyskujący przedstawia zwolnienie definitywne wraz z rozliczeniem od klubu odstępującego opatrzone pieczęcią klubu i podpisane przez osoby uprawnione na jednym piśmie względnie na druku umowy. W przypadku transferu czasowego obowiązują wyłącznie umowy pomiędzy zainteresowanymi klubami wraz z rozliczeniem z odstępującego klubu.

Wszystkie OZPN/PPN Małopolskiego związku Piłki Nożnej mają uprawnienia do prowadzenia Systemu Extranet. Od sezonu 2010 /2011 OZPN/ PPN Małopolskiego Związku Piłki Nożnej prowadzą ewidencję zawodników, potwierdzenia, uprawnienia, transfery, ewidencję klubów, Wydziały Gier – opracowują terminarze, tabele, Wydziały Dyscypliny – prowadzą ewidencję kar indywidualnych /żółte i czerwone kartki/, walkowery itp.